Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat gryficki

Regulamin KATALOGU BRANŻOWEGO www.BizneswRegionie.pl

§ 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
Właściciel – BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów.
Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
Katalog - Katalog branżowy ofert firm i instytucji prezentowany na stronach: bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl.
Wpis – wpis firmy w katalogu branżowym bizneswregionie.pl obejmujący informacje o firmie klienta udostępnione włascicielowi lub wpisane do formularza zgłoszeniowego na stronie bizneswregionie.pl. w zakresie umożliwionym przez właściciela (tj. dane teleadresowe, opis, linki do www, branża i zaznaczenie na mapie).
Pakiet bezpłatny – wpis do katalogu obejmujący podstawowe dane o firmie klienta w zakresie dopuszczonym przez właściciela, bez  dodatkowych elementów wpisu.
Dodatkowe elementy wpisu – oferty z grafiką lub zdjęciem, moduł reklamowy, kupon rabatowy, promowanie wpisu firmy z logo i ofert graficznych Klienta na stronie głównej serwisu.

§ 2. Zasady ogólne.
 1. Regulamin przedstawia zasady korzystania z Katalogu Branżowego  bizneswregionie.pl.
 2. Właścicielem serwisu jest firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Chojnowie przy ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów.
 3. Katalog branżowy znajdujący się pod adresami bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl w tym wszystkie wpisy klienta od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie pod w/w adresami, są własnością właściciela.
 4. Zawarte w regulaminie ustalenia, obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o wpis firmy klienta do katalogu, których stroną jest właściciel.
 5. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez właściciela z przedsiębiorcami. Dodatkowe postanowienia niezgodne z regulaminem, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości właściciela, chyba że zostaną pisemnie potwierdzone przez właściciela.
   
  § 3. Warunki zawierania i wykonania umowy.
 1. Wpisu firmy w serwisie może dokonać jedynie właściciel firmy lub osoba upoważniona.
 2. Klient dokonuje wpisu, poprzez dodanie swoich danych firmy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronach bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl w zakresie udostępnionym przez właściciela lub poprzez podanie danych firmy klienta za pośrednictwem adresu e-mail katalog@bizneswregionie.pl wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia we wpisie przez właściciela.
 3. Wysłanie formularza ze strony lub zamówienia na adres katalog@bizneswregionie.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO): BIG FORM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów, o nr NIP 691-25-03-343, REGON 022263900, tel. 507 017 196 lub tel. 76 81 81 818, e-mail: katalog@bizneswregionie.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy, KRS – Nr rej. 0000476446. ADO przetwarza przekazane dane osobowe Klienta z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby rejestracji i funkcjonowania usługi Newsletter. Cofnięcie zgody lub sprzeciw od przetwarzania tych danych jest całkowicie dobrowolny i dopuszczalny w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub przedstawienie oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wykonania czynności związanych z zawarciem umowy.
 4. Każdy Klient ma możliwość wykonania samodzielnie darmowej rejestracji i wpisu firmy/instytucji w pakiecie bezpłatnym. Wpis zostanie wykonany na podstawie wypełnionego formularza. W przypadku wysłania zamówienia na wpis na adres e-mail lub za pośrednictwem formularza, właściciel wykona wpis po otrzymaniu przelewu od Klienta w kwocie zgodnej z obowiązującym cennikiem dostępnym w serwisie lub ofertą przesłaną na e-mail, w terminie potwierdzonym przez Właściciela.
 5. Każdorazowo po dokonanej rejestracji, klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania firmy wraz z hasłem dostępu.
 6. Wszystkim klientom nowo zarejestrowanym w katalogu, właściciel umożliwia bezpłatną prezentację danych firmy umieszczonych we wpisie w pakiecie bezpłatnym, bez dodatkowych elementów wpisu, na czas nieokreślony.
 7. Właściciel może przedstawić klientowi propozycję dotyczącą kontynuacji wpisu w płatnym profilu reklamowym.
 8. W przypadku braku decyzji klienta dotyczącej akceptacji propozycji przedstawionej przez Właściciela, wpis Klienta pozostanie w pakiecie bezpłatnym.
 9. W przypadku zamówienia wpisu płatnego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zawarcia umowy o wpis płatny, właściciel ma prawo doręczyć klientowi fakturę VAT z tytułu zarejestrowania wpisu firmy klienta w katalogu. Faktura będzie doręczona na adres e-mail klienta.
 10. Wartość netto faktury za wpis zależna jest od rodzaju pakietu, czasu trwania umowy oraz wybranych dodatkowych elementów wpisu. Klient ma obowiązek zapłaty faktury w wyznaczonym terminie zgodnie z cennikiem udostępnionym w serwisie.
 11. W ramach umowy o wpis firmy klienta do katalogu, właściciel serwisu, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy klienta podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła i loginu oraz zamówione przez klienta dodatkowe elementy wpisu.
 12. W okresie obowiązywania umowy o wpis, klient ma możliwość po zalogowaniu wykonania bezpłatnej aktualizacji i uzupełniania danych firmy we wpisie. Właściciel na zlecenie Klienta wykonuje aktualizacje danych zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były aktualizowane, wysyłając okresowe przypomnienia na e-mail Klienta, ale nie możemy tego zagwarantować.
 13. Właściciel nie odpowiada za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z katalogu przez klienta i przez osoby trzecie.
 14. Właściciel nie odpowiada za nieprawidłowości we wpisie wynikłe z winy klienta, osób trzecich albo właściciela. W przypadku wadliwości wpisu, klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za powstałe szkody czy straty.
 15. Klient podając odnośnik do własnej strony WWW lub Facebooka w pełni odpowiada za jej zawartość. Właściciel serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach użytkowników.
 16. Właściciel nie odpowiada za zamieszczenie danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane.
 18. Dane wpisane do serwisu będą udostępniane jedynie w tym serwisie. Właściciel serwisu nie udostępnia danych zawartych na portalu firmom zewnętrznym.
 19. Polecenie firmy w serwisie jest rekomendacją firmy jako partnera biznesowego, nie oznacza polecenia produktów czy usług firmy.
 20. Serwis nie prowadzi sprzedaży usług lub produktów prezentowanych we wpisach, a jedynie informuje o ofertach Klientów.
 21. Właściciel może dokonywać zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu pod adresem bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl bez konieczności uzyskania zgody klienta lub uprzedniego informowania.
 § 4. Świadczenie usługi „ Newsletter”
 1. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje przy zarejestrowaniu się do serwisu lub wpisaniu swojego adresu email na oznakowanej stronie rejestracyjnej serwisu bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl.
 2. W ramach www. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Właściciela serwisu, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników maksymalnie raz dziennie.
 5. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
 • wpisanie w formularzu prawdziwego adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
 • dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą,
 • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik.
 1. Przesłanie wypełnionego formularza następuje po uprzednim złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie stosownego pola, dotyczącego:
 • przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu
 • zgodności z prawdą danych zawartych w Formularzu.
 1. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Big Form Sp. z o. o. s. k. kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu.
 3. Właściciel serwisu może przesyłać na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail wszelkie informacje handlowe pochodzące od Big Form Sp. z o. o. s. k.
 4. Każdy „Newsletter” zawiera:
 • informację o nadawcy,
 • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
 • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 1. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku do oznaczonej strony w serwisie www.bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl obecnego w stopce każdej wiadomości i dokonanie następujących czynności:
 • wpisanie w formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce anulować otrzymywanie Newslettera,
 • kliknięciu przycisku "Wypisz mnie z newslettera".
 1. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.   
 § 5. Rozwiązanie umowy.
 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o wpis, właścicielowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o wpis zawartej z klientem. Rozwiązanie umowy następuje z dniem złożenia przez właściciela pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez właściciela przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej wpisu, Klientowi przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. Właściciel jest upoważniony do usunięcia z katalogu wpisu zawierającego przekierowania do miejsc lub treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
 4. W przypadku usunięcia wpisu przez właściciela na podstawie uprawnienia zawartego w pkt.3, wynagrodzenie zapłacone z tytułu wykonania umowy nie podlega zwrotowi dla klienta.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez właściciela przed końcem jej obowiązywania, klientowi nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w § 5. Pkt 2. W tym w szczególności klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek szkody związane z: obowiązywaniem umowy o wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez właściciela i z usunięciem wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem wpisu w katalogu.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez klienta przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej wpisu bądź samodzielnego usunięcia wpisu przez klienta z katalogu, kwota wynagrodzenia dla właściciela zapłacona na podstawie umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla klienta.
 7. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o wpis płatny pomiędzy właścicielem, a klientem, klient traci prawo do nieograniczonej edycji wpisu. W tym przypadku właściciel ogranicza wpis klienta wraz danymi firmy do wpisu bezpłatnego.
 8. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o wpis, klient nie jest uprawniony do zgłaszania wobec właściciela roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji wpisu w katalogu.
§ 6. Ochrona praw autorskich
 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl.

 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikającą z użycia w reklamie/wpisie jakiegokolwiek elementu. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec właściciela z jakimkolwiek żądaniem powołując się na naruszenie prawa, ewentualnie swoich praw do własności intelektualnej, poprzez publikację reklamy/wpisu lub jakiegokolwiek jej elementu, klient zwolni właściciela z odpowiedzialności i wstąpi w jego miejsce w wytoczonym procesie.

 3. Klient zezwala właścicielowi na przetwarzanie danych użytych we wpisie i projekcie reklamy zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością firmy BIG FORM Sp. z o. o. Sp. k..
 4. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu.
§ 7. Ochrona Danych Osobowych
 1. Właściciel oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Katalogu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Klient zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy w następujących przypadku zgłoszenia wpisu do Katalogu.
 3. W ramach zgłoszenia i utrzymywania wpisu na stronach bizneswregionie.pl i firmy.biz.pl, Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres prowadzonej działalności,
  • adres korespondencyjny,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu
  • firma,
  • numer NIP,
  • osoba kontaktowa
  • adres strony internetowej firmy,
  • adres profilu w serwisie facebook.com
 4. Powyższe dane, przekazane w formularzu zgłoszenia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji umowy zawartej z inicjatywy Klienta. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji, ofertowania i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia Klienta.
 5. Użytkownik przy rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania korespondencji z komunikatami organizacyjnymi, technicznymi oraz reklamowymi na podane adresy kont e-mail osób i/lub firm, które zamieściły swoje dane w serwisie.
 7. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis bizneswregionie.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. Dane zarejestrowanego Klienta nie są przekazywane innym firmom, ani nie są wykorzystywane do rejestracji w innych serwisach.
 § 8. Pozostałe postanowienia.
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany n/n regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2022r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Partnerzy