Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat łukowski

W co wyposażyć swoich pracowników? Podstawowe zasady BHP, które musisz znać

W co wyposażyć swoich pracowników? Podstawowe zasady BHP, które musisz znać

Wykonywanie obowiązków zawodowych odbywać się powinno w możliwie bezpiecznych warunkach i w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Te pierwsze powinien zapewnić pracodawca, z kolei pracownicy przestrzegać muszą zasad BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).


Warunki w poszczególnych miejscach pracy są bardzo zróżnicowane. Niektóre mogą być mniej, inne bardziej szkodliwe, a czasem potencjalnie niebezpieczne. Zasady, normy i procedury BHP służą wyeliminowaniu lub przynajmniej zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia wypadków oraz, w dłuższej perspektywie, chorób zawodowych. Określają one postępowanie pracowników podczas wykonywania ich obowiązków, mówią również, w jaki sposób powinno zostać urządzone stanowisko pracy. Dotyczą one także odzieży, obuwia oraz wyposażenia roboczego.


Najważniejsze zasady BHP


Podstawowe zasady oraz normy BHP zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich odstawę prawną stanowią także inne, bardziej precyzyjne ustawy i rozporządzenia, w tym:


- ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy;


- ustawa o ochronie przeciwpożarowej;


- ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia;


- rozporządzenie w sprawie wykazu takich prac jak: prace niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.Najważniejsze obszary dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy regulują ogólne przepisy BHP. Pracownik powinien je poznać przez przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków. Dotyczą one:


1) instrukcji zawierającej zasady BHP obowiązujące w zakładzie, która musi być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu;


2) stanowiska pracy - pracodawca powinien zapewnić pracownikom czyste i bezpieczne, czyli niezagrażające życiu i zdrowiu pomieszczenia oraz stanowisko pracy dostosowane do potrzeb psychofizycznych danej osoby;


3) obowiązku pracodawcy, aby informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy i procedurze radzenia sobie z nimi;


4) odzieży roboczej i ochronnej, a także obuwia i środków ochrony osobistej;


5) stosowania się do poleceń przełożonych;


6) uczestniczenia w szkoleniach BHP;


7) badań lekarskich i stosowania się do zaleceń przeprowadzającego je lekarza;


8) zachowywania porządku w miejscu pracy;


9) obowiązku ciążącego na pracodawcy, by umieszczać w zakładzie znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze, do których pracownicy powinni się stosować;


10) drogi do i z pracy, np. przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


Ubrania robocze BHPPracodawca ma obowiązek wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, spełniającą wymogi BHP obowiązujące w zakładzie oraz na danym stanowisku pracy, a także w obuwie i środki ochrony osobistej.


Odzież robocza BHP stanowi, wraz z obuwiem, nieodzowny element wyposażenia pracownika. Dotyczy to każdego sektora: budownictwa, poszczególnych gałęzi przemysłu, magazynowania czy transportu, prac laboratoryjnych, medycznych, biurowych. Jej zadaniem jest zapewnienie ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami (czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi), występującymi w miejscu pracy, takimi jak: odpryski, twarde i ostre przedmioty, urazy mechaniczne, wyładowania elektrostatyczne, smary i oleje, szkodliwe substancje chemiczne lub biologiczne, wilgoć czy wysokie bądź niskie temperatury. Ubrania robocze powinny też zapewniać komfort i ergonomię, które również przekładają się na bezpieczne wykonywanie pracy.


Ubrania robocze ze sklepu Dawpol BHP odznaczają się wysoką jakością wykonania, odpornością oraz wygodą. Certyfikaty potwierdzają spełnianie przez nie polskich i europejskich norm BHP. Poza tym, oferowane są one w przystępnych cenach.


 

Partnerzy